लक्ष्य (Goal)

आयोजना क्षेत्रका सवै जनतालाई स्वच्छ ,सुरक्षित तथा गुणस्तरिय खानेपानी तथा सरसफाई सुविधा आवश्यक मात्रमा उपलब्ध गराई खानेपानी तथा सरसफाईमा उपभोक्ताको पूर्ण सन्तुष्टी संस्थाको लक्ष्य हुनेछ ।