पुष्पलाल सिष्टम

खार्जी सिष्टम

जग्गा  )–!–!)
रिजर्भ वायर २०० घन. मि.
डिप टयुवेल   १थान
फिल्टर प्लाण्ट  १
 ट्रिटमेन्ट प्लाण्ट 
 गार्ड हाउस
पम्प हाउस
ओभरहेड    २२५ घन मि.