ध्यय (Mission)

आयोजना क्षेत्रका सवै जनतालाई स्वच्छ ,सुलभ तथा गुणस्तरिय खानेपानी तथा सरसफाई सुविधा उपलब्ध गराउन आवश्यक योजना निती, रणनिती तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरि सो को लागि आवश्यक श्रोत , साधन जुटाई सहभागितात्मकरुपमा कार्यन्वयन गरि योजनालाई संचालन गरिने छ ।