उदेश्य (Objectives)

  • सम्बन्धित निकाय तथा सरोकारवाला संग समन्वय गरि आयोजनाका विकास संरक्षण, सम्बर्धन तथा व्यबस्थापन गर्न । 
  • सहभागिता तथा सेवाबाट प्राप्त श्रोत साधनका उचित परिचालन गर्न ।
  • भरपर्दो वितरण, संचालन, मरमत संभार प्रणालीका विकास गरि स्वच्छ, सुरक्षित र गुणस्तरिय पानी उपलव्ध गराउन ।
  • सामुदायिक तथा सामाजिक स्वास्थ्य सफाई आदि कार्यक्रम सहभागितात्मक आधारमा संचालन गर्न । 
  • सुुशासनका विधि तथा मापदण्डलाई परिपालन गरि खानपानी तथा सरसफाई सेवा, सुविधा उपभोक्ता सम्म पुर्याउन अधिकतम् प्रयास गर्न ।